Kā transportlīdzekļa vadītājam ir jāaizpilda Saskaņotais paziņojums par ceļu satiksmes negadījumu?

latvijas universitates biologijas fakultate
Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes pinponga turnīrs sadarbībā ar autoskolu Eksperts
April 6, 2017
Dainis Gavarāns - eksperts
12 jautājumi ar Daini Gavarānu
April 28, 2017
saskaņotais paziņojums-csng

Saskaņotā paziņojuma aizpildīšana nepieciešama vadītāja apliecība, OCTA polises dati (ārvalstīs – OCTA polise), transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība. Piedaloties ceļu satiksmē, vadītājam jābūt līdzu Saskaņotam paziņojumam.

 

Nav svarīgi, kuru veidlapas pusi – labo vai kreiso vadītāji izvēlas aizpildīt. SP aizpildīšanas laikā nedrīkst mainīt izvēlēto A (zils) vai B (dzeltens) veidlapas pusi. Abām pusēm un veidlapai ar tās kopiju ir vienādas nozīmes atlīdzības noteikšanas procesā.

 

No 1. līdz 5. punktam aizpilda viens no iesaistītajiem transportlīdzekļa vadītājiem.

1. punktā vadītājs ieraksta negadījuma datumu, mēnesi, gadu un pulksteņa laiku, kad sadursme notika.

saskaņotais paziņojums

2. punktā vadītājs ieraksta negadījuma vietu, kur tas notika. Vadītājs uzrāda valsti (ārzemēs aizpildot veidlapu, netiek prasīta valsts), ielas nosaukumu un mājas numuru vai ceļu un kilometra rādītāju.

saskaņotais paziņojums 2

3. punktā krustiski pārsvītrojot kvadrātu, vadītājs uzrāda, vai negadījumā ir ievainotas personas. Ja ir, tad atzīmē to un piezīmēs ieraksta negadījumā ievainotās personas vārdu un adresi. Jautājumā tiek pārbaudīta transportlīdzekļa vadītāja godīgums.

Nedrīkst aizpildīt saskaņoto paziņojumu, ja ceļu satiksmes negadījumā ir cietuši cilvēki!

ceļu satiksmes negadījumi

4. punktā vadītājs, krustiski pārsvītrojot kvadrātus, uzrāda, vai negadījumā ir/nav nodarīti vēl citi mantiskie zaudējumi, izņemot negadījumā iesaistītos A un B transportlīdzekļus. Vispirms – citiem transportlīdzekļiem, tad – citiem priekšmetiem. Jautājumā atkal tiek pārbaudīta transportlīdzekļa vadītāja godīgums.

Nedrīkst būt bojāts trešais transportlīdzeklis un/vai nodarīts zaudējums trešās personas mantai, ja aizpilda saskaņoto paziņojumu!

Vienīgie pieļaujamie mantiskie zaudējumi – brilles, dzirdes pastiprinātāja pievads, izmantojamās protēzes, ja ārsts to lietošanu parakstījis cietušajam. Tas jāpaskaidro piezīmēs 14.punktā.

ceļu satiksmes negadījumi 2

5. punktā vadītājs ieraksta lieciniekus, ja tādi ir, uzrādot vārdu, adresi un tālruņa numuru, ja liecinieki devuši savu piekrišanu. Negadījumam ir liecinieki un aculiecinieki. Svarīgākie ir aculiecinieki, tāpēc vispirms noskaidrojiet, vai liecinieks redzēja sadursmes norisi (tad viņš ir aculiecinieks), vai tikai dzirdēja troksni un redzēja situāciju pēc sadursmes (tad viņš ir liecinieks).

ceļu satiksmes negadījumi - aculiecinieki

No 6. līdz 14. punktam katrs negadījumā iesaistītais vadītājs A un B aizpilda savas krāsas kolonas labajā vai kreisajā veidlapas pusē.

6. punktā vadītāji uzdod datus par apdrošinājuma ņēmēju pēc OCTA polises datiem par transportlīdzekļa īpašnieku, uzrādot tālruni darba laikam.
Ārvalstīs jāuzrāda ir/nav PVN maksātājs.

transportlīdzekli Atransportlīdzekli B

7. punktā vadītāji no reģistrācijas apliecības ieraksta datus par transportlīdzekli un piekabi, ja tādu velk, un tā nav iesaistīta negadījumā. Tas nozīmē, ja sadursme notiek starp diviem automobiļiem, no kuriem katrs vai viens velk piekabi, bet piekabe sadursmē nav iesaistīta, tad sadursme iesaistīti tikai divi transportlīdzekļi.

Savukārt, ja sadurmē nonāk piekabe, bet ne tās velkošais automobilis, tad sadursmē iesaistīti trīs transportlīdzekļi un SP aizpildīt nedrīkst. Citās valstīs šādā situācijā piekabei izmanto otru veidlapas komplektu.

transportlīdzeklis

8. punktā vadītāji uzrāda datus pēc OCTA polises par apdrošināšanas sabiedrību vai polises izdevēju, polises sēriju, numuru un derīguma laiku. Zaļo karti atzīmē ārvalsts transportlīdzeklim vai gadījumos, ja tāda ir. Mantisko zaudējumu apdrošināšana nozīmē ir vai nav transportlīdzekļa brīvprātīgais apdrošināšanas KASKO līgums.

negadījumā iesaistītie

OCTA – Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšana.

9. punktā pēc savas vadītāja apliecības vadītāji ieraksta personas datus, adresi, iegūtās transportlīdzekļu vadīšanas kategorijas un apliecības derīguma termiņu.

csng

10. punktā vadītāji ar bultiņu norāda transportlīdzekļu sadursmes punktu. Bultas virzienu velk tā, kā pirms sadursmes trieciena vai saskares punktam tuvojās otrs transportlīdzeklis.

sadursmes vieta

11. punktā vadītāji atbilstoši ieraksta redzamos sava transportlīdzekļa bojājumus, kas radušies ceļu satiksmes negadījuma rezultātā.

transportlīdzekļa bojājumi

12. punktā A un B vadītājs subjektīvi aizpilda attiecīgi A un B pusi, krustiski svītrojot rūtiņu, atbilstoši visiem negadījuma norises apstākļiem. Pēdējā apakšējā kvadrātā vadītājs ieraksta kopējo ar krustiņiem atzīmēto lauciņu skaitu. Nevajadzīgā atbilde ir jāizsvītro tikai 1. un 2. negadījumu apstākļu punktā.

negadījuma apstākļi       negadījuma apstākļi 2

Pēc veidlapas sadalīšanas, vadītājs nedrīkst labot vai papildināt savas veidlapas eksemplāru!

Atbilstoši izvēlētam A vai B transportlīdzekim, katrs vadītājs godprātīgi un bez labojumiem ar krustiņu savā pusē atzīmē to darbību, ko sadursmes brīdī veica viņa vadītais automobilis. Veiktās atzīmes paskaidros skicē attēloto.

Piemērs. 1. pozīcijā A vadītājs izvēlas atzīmēt ar krustiņu automobilis stāvēja vai tikko bija apstājies, kad notika sadursme. Nevajadzīgo 1. un 2. poz. nosvītro (kā tas tekstā paskaidrots, atzīmējot ar zvaigznīti), ja palikusī darbība bija aktuāla.

Piemērs. Ja A krustojumā nogriezās pa kreisi (13.p.), bet B nogriezās pa labi (12.p.), tad bieži vien B bija apstājies (1.p. nosvītrots „stāvēja”), lai dotu ceļu tam, kas tuvojas no labās puses. Par atzīmējamiem negadījuma apstākļiem padomā pirms skices zīmēšanas!

Piemērs. Ja vadītājs atzīmē 17.p., tas nozīmē, ka paraksta sev regresa prasību. Apdrošinātājs piestādīs regresa prasību, ja skicē būs iezīmēta 207. priekšrocības grupas ceļa zīme vai braukšana būs notikusi pie aizliedzošā – sarkanā luksofora signāla. Regresa prasība – CSNg zaudējumus nodarījušā transportlīdzekļa īpašniekam būs jāatmaksā atlīdzinātais zaudējums cietušajam, ekspertīzes un lietu saistītie administratīvie izdevumi.

Pastāv iespēja atbildīgajam par CSNg vienoties ar cietušo, lai nedraudētu regress un OCTA prēmijas paaugstinājums, bet par to nākošajā turpinājumā.

Kad vadītāji ir vienojušies par būtiskiem negadījuma apstākļiem 13. punktā viens no vadītājiem zīmē ceļu satiksmes negadījuma skici tieši sadursmes brīdī. Skicē uzrāda ceļa/krustojuma plānu, ielas/ceļa nosaukumu/km, ceļa zīmes/apzīmējumus, ar bultiņām transportlīdzekļu A un B braukšanas virzienus un to stāvokļus sadursmes brīdī.

Jānofotogrāfē transportlīdzekļu stāvokļi, to pēdas, ceļa zīmes un atrašanās vieta! Apdrošinātājs var likt uzzīmēt otru zīmējumu ar transportlīdzekļiem, kādā tie atradās pēc sadursmes!
14. punktā vadītāji ieraksta savas subjektīvās piezīmes par notikušo CSNg, skici vai apstākļiem pēc negadījuma.

manas piezīmes

15. punktā ar saviem parakstiem abi vadītāji apliecina, ka uzrādītie dati un negadījuma apstākļi ir noteikti, savstarpēji vienojoties par visiem būtiskajiem un tie ir patiesi. Ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumu, vadītāji ar parakstiem apliecina, ka labprātīgi izpauž savus personas datus, kuri norādīti Saskaņotajā paziņojumā.

Pēc parakstīšanas katrs vadītājs paņem sev vienu aizpildītās veidlapas eksemplāru. Abiem veidlapas eksemplāriem ir vienāda nozīme!

 

Ja transportlīdzeklis neatrodas īpašnieka norādītā dzīves vietā, tad apdrošināšanas sabiedrībā ir jānoskaidro laiks, kad eksperts var ierasties apskatīt transportlīdzekli vai tas ir jānogādā servisā vai pie eksperta.

Zaudējumus nodarījušā transportlīdzekļa īpašnieks (vadītājs) 10 dienu laikā nosūta saskaņoto paziņojumu savam OCTA apdrošinātājam. Piecas darba dienas pēc tam nedrīkst izmainīt transportlīdzekļa tehnisko stāvokli, remontēt, norakstīt un atdot to lūžņos, vai pārdot savu transportlīdzekli, skaitot no dienas, kad apdrošinātājs paziņojumu ir saņēmis. Iesaku par piecu dienu termiņa sākumu pārliecināties telefoniski.

Cietušā transportlīdzekļa vadītājam ir jādod iespēja apdrošinātāja norīkotam ekspertam apskatīt un novērtēt zaudējumus trīs dienu laikā, skaitot no saskaņotā paziņojuma saņemšanas dienas. Transportlīdzeklis līdz apskatei ir jāsaglabā tieši tādā stāvoklī, kādā tas atradās pēc sadursmes. Turpmāk īpašnieks rīkojas pēc apdrošinātāja norādījumiem.

Cietušajam transportlīdzekļa īpašniekam, rakstot iesniegumu apdrošinātājam par zaudējumu atlīdzināšanu, ir jāizvēlas, vai viņš vēlas remontēt negadījumā bojāto automobili, vai saņemt atlīdzību naudā. Izvēle ir jāieraksta iesnieguma veidlapā arī gadījumā, ja tāda izvēles iespēja tur nav uzrādīta.

Ārvalstīs Saskaņotā paziņojuma veidlapa ir izmantojama KASKO atlīdzības pieprasīšanai gadījumos, kad ir noticis ceļu satiksmes negadījums, kurā ir iesaistīts tikai viens transportlīdzeklis. Tādi ir transportlīdzekļu brīvprātīgās apdrošināšanas (KASKO) gadījumi, kas atbilst Latvijas tiesību aktos paredzētai kārtībai, kas ir noteikta CSN 43. punktā:
CSN 43.p. Ja ceļu satiksmes negadījumā ir iesaistīts tikai viens transportlīdzeklis, nav cietuši cilvēki un nav nodarīti bojājumi trešās personas mantai, transportlīdzekļa vadītājs drīkst atstāt negadījuma vietu, neziņojot policijai par negadījumu.
Latvijā slēdzot KASKO apdrošināšanas līgumu, pārliecinieties, vai atbilstoši CSN 43. p. noteiktam, iestājoties KASKO apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas sabiedrība pieņems saskaņoto paziņojumu no transportlīdzekļa vadītāja (īpašnieka), lai atlīdzinātu zaudējumus un neprasīs Ceļu policijai apstiprinājumu par notikušo ceļu satiksmes negadījumu.
Kāpēc ieteicams transportlīdzekļa vadītājam aizpildīt Saskaņoto paziņojumu:

  • Iegūstam laiku, jo ceļu satiksmes negadījuma vietā nav jāgaida policija.
  • Mazāk tiek traucēta satiksme ceļu satiksmes negadījuma vietā.
  • Atvieglo un paātrina atlīdzības noteikšanas procesu.
  • Saskaņoto paziņojumu ir iespēja izmantot Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs, jo pēc satura, uzbūves, teksta un krāsām tie ir vienādi visā Eiropā.