CSDD vadīšanas eksāmena vērtēšana

Helmuts Zass - instruktors
12 jautājumi ar Helmutu Zasu
May 1, 2017
autoskola eksperts - riepnieku ielā
Autoskola Eksperts jaunās telpās
May 4, 2017
vadīšanas eksāmens - eksperts

Braukšanā ceļu satiksmē CSDD inspektors vērtē pretendenta iemaņas un prasmi sagatavoties braukšanai un vadīt automobili reālā ceļu satiksmē, ievērojot Ceļu satiksmes noteikumu un satiksmes drošības prasības.

 

Rīkojumus par braukšanas manevriem dod CSDD inspektors. Tie jādod savlaicīgi, tiem jābūt nepārprotamiem, nepieciešamības gadījumā tie jāatkārto.

 

Dot tādus rīkojumus, kurus izpildot jāpārkāpj Ceļu satiksmes noteikumu prasības, ir aizliegts.

Līdzīgi kā autoskolas eksāmenā, šis eksāmena posms ietver dažādas satiksmes intensitātes un sarežģītības pakāpes ceļus apdzīvotā vietā, kā arī ceļus apdzīvotās vietās vai ārpus tām.

CSDD vadīšanas eksāmenā ietverts jauns vadīšanas eksāmena elements – patstāvīgā braukšana ( autoskolas braukšanas eksāmenā neietilps šāds elements ). Braucot ceļu satiksmē,  pretendentam ne mazāk kā 5 minūtes jāvada transportlīdzekli pa patstāvīgi izvēlētu maršrutu uz inspektora norādīto galamērķi! Braukšana ceļu satiksmē ilgst apmēram 40 minūtes.

Šajā posmā pieļautās kļūdas tiek novērtētas saskaņā ar 2010.gada 26.februāra reglamenta “Transportlīdzekļu vadītāju tiesību iegūšanai noteikto dokumentu pieņemšanas, izsniegšanas un eksāmenu pieņemšanas kārtība” 6.pielikumu.

 

csdd eksamens, csdd vadīšanas eksāmens

Pēc vadīšanas eksāmena CSDD inspektors:

-) informē pretendentu par eksāmena rezultātu un izskaidro eksāmena laikā demonstrētās kompetences vērtējumu;
-) informē par iespēju saņemt protokola kopiju e-CSDD vai izdrukāt protokolu CSDD nodaļā.

 

Vadīšanas eksāmens ir nokārtots, ja:

a) pretendentam ir labs vai pietiekams kompetences līmenis; (vērtējumu „pietiekams” skaits nav ierobežots, jo braukšanas eksāmenā CSDD inspektors nevērtē kļūdas, bet gan pretendenta B kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas iemaņas un kompetences līmeni kopumā)
b) figūras ir izpildītas ne vairāk kā ar diviem mēģinājumiem katra.

 

Pēc eksāmena sekmīgas nokārtošanas, pretendents CSDD nodaļā var saņemt vadītāja apliecību. Ja eksāmens nav nokārtots, atkārtots vadīšanas eksāmens ir pieļaujams ne ātrāk kā nākošajā darba dienā.

CSDD un autoskolas vadīšanas eksāmena norise tiek filmēta. Ja pretendents nepiekrīt vadīšanas eksāmena vērtējumam, viena mēneša laikā pēc eksāmena var pārsūdzēt vērtējumu, iesniedzot motivētu iesniegumu CSDD.

Pēc iesnieguma saņemšanas 30 dienu laikā tiksiet rakstiski informēts par pārbaudes rezultātiem. Pieteikties uz atkārtotu eksāmenu var tikai pēc pieņemtā lēmuma saņemšanas.

Lai pieteiktos uz atkārtotu braukšanas eksāmenu, personīgi nav jāierodas CSDD nodaļā.
Pieteikties var telefoniski vai e-CSDD.

 


Pretendenta kompetence tiek vērtēta šādos līmeņos:

 

Labi – kompetences līmenis atbilst nepieciešamajam, pretendents stabili iekļaujas ceļu satiksmē, nerada draudus sev vai citiem satiksmes dalībniekiem, zina un prot izmantot galvenās normatīvo aktu prasības, ievēro ceļu satiksmē vispārpieņemtās normas, izprot satiksmes situāciju un pieņem atbilstošus lēmumus.

Pietiekami – kompetences līmenis atbilst minimāli nepieciešamajam, pretendents kopumā iekļaujas ceļu satiksmē, nerada draudus sev vai citiem satiksmes dalībniekiem, zina un prot izmantot galvenās normatīvo aktu prasības, ievēro ceļu satiksmē vispārpieņemtās normas, izprot satiksmes situāciju un pieņem atbilstošus lēmumus, bet nepieciešami uzlabojumi un tālāka patstāvīga attīstība.

Nepietiekami – kompetences līmenis neatbilst minimāli nepieciešamajam, pretendents nespēj iekļauties ceļu satiksmē, rada vai var radīt draudus sev vai citiem satiksmes dalībniekiem, nepārzina vai neprot izmantot galvenās normatīvo aktu prasības, neizprot satiksmes situāciju un neprot pieņemt atbilstošus lēmumus, līdz ar to tiek vai var tikt radītas satiksmei bīstamas un traucējošas situācijas.
Lai eksāmens būtu ieskaitīts, pretendentam jādemonstrē laba vai pietiekama kompetence sekojošos kritērijos.

 

Vērtēšanas kritēriji


Sagatavošanās braukšanai

 

Labi – pretendents ir ergonomiski un atbilstoši drošības prasībām sagatavojies braukšanas uzsākšanai – noregulējis sēdekli, spoguli, stūri, drošības jostu, pirms braukšanas sākšanas ir veicis visas nepieciešamās darbības, lai pareizi izmantotu transportlīdzekli.

Pietiekami – pretendents kopumā prot sagatavoties braukšanai, bet sagatavošanās posmā tiek nepareizi veikta viena vai vairākas sagatavošanās darbības. Pretendents pēc inspektora aizrādījuma prot novērst radušās nepilnības.

Nepietiekami – pretendenta zināšanu līmenis sagatavoties braukšanai ir nepietiekams, kā rezultātā tiek vai var tikt radītas satiksmei bīstamas situācijas.

 


Darbības ar vadības ierīcēm un papildierīcēm

 

Labi – pretendents pareizi lieto vadības un papildierīces un prot atkarībā no situācijas pielietot aizdedzes sistēmu, stūri, pārnesumu kārbu, vadības pedāļus, ārējās apgaismes ierīces u.c. vadības ierīces.

Pietiekami – pretendents kopumā prot lietot vadības un papildierīces, bet atsevišķos gadījumos šīs iemaņas nav pilnīgas, kā rezultātā var nebūtiski tikt kavēta satiksme vai apgrūtināta braukšana, bet tas neapdraud satiksmes.

 


Gabarītu, svara un citu raksturlielumu vērā ņemšana, pasažieru ērtības .

 

Labi – pretendents vada transportlīdzekli atbilstoši tā gabarītiem un izvēlas atbilstošas braukšanas trajektorijas (neuzbrauc brauktuvju apmalēm, neaizskar koku zarus vai citus objektus); izvēlas ceļa apstākļiem, transportlīdzekļa svaram, un satiksmes situācijai atbilstošu savlaicīgu bremzēšanas veidu (nebloķējot riteņus).

Pietiekami – pretendents kopumā vada transportlīdzekli atbilstoši transportlīdzekļa gabarītiem, bet atsevišķos gadījumos izvēlas neatbilstošu braukšanas trajektoriju un (vai) svaram neatbilstošu bremzēšanas veidu, bet šīs iemaņu nepilnības nav sistemātiskas un tā rezultātā netiek apdraudēta vai būtiski kavēta satiksme vai netiek bojāts transportlīdzeklis.

Nepietiekami – pretendenta iemaņu līmenis vadīt transportlīdzekli neatbilst minimāli nepieciešamajam, kā rezultātā tiek sistemātiski neievērota atbilstoša braukšanas trajektorija un (vai) netiek izvēlēts svaram atbilstošs bremzēšanas veids, un tiek būtiski kavēta vai apdraudēta ceļu satiksme vai bojāts transportlīdzeklis.

 


Braukšanas virziena ieturēšana, transportlīdzekļa kontrole

 

Labi – pretendents vada transportlīdzekli pārliecinoši, joslas robežās, braucot taisnā virzienā un līkumos.

Pietiekami – pretendents vada transportlīdzekli joslas robežās un spēj kontrolēt transportlīdzekli, bet kādā no ceļa posmiem neapzināti pārvietojas joslas robežās no vienas puses uz otru.

Nepietiekami – pretendenta iemaņas vadīt transportlīdzekli neatbilst minimāli nepieciešamajam, kā rezultātā transportlīdzeklis neapzināti pārvietojas joslas robežās.

 


Satiksmes organizācijas un regulēšanas līdzekļi.

 

Labi – pretendents atpazīst un izpilda ceļa zīmju, ceļa horizontālo apzīmējumu, ceļa vertikālo apzīmējumu, luksoforu signālu un satiksmes regulētāja prasības.

Pietiekami – pretendents kopumā atpazīst un izpilda ceļa zīmju, ceļa horizontālo apzīmējumu, ceļa vertikālo apzīmējumu, luksoforu signālu un satiksmes regulētāja prasības. Ir vērojamas nebūtiskas atkāpes no šīm prasībām, bet rezultātā netiek apdraudēta vai kavēta satiksme.

Nepietiekami – pretendenta iemaņu vai zināšanu līmenis neatbilst minimāli nepieciešamajam, lai ieraudzītu, atpazītu un izpildītu ceļa zīmju, ceļa horizontālo apzīmējumu, ceļa vertikālo apzīmējumu, luksoforu signālu vai satiksmes regulētāja prasības, kā rezultātā tiek pārkāptas šīs prasības vai tiek izraisītas satiksmei bīstamas vai traucējošas situācijas.

 


Priekšrocību ievērošana un izmantošana

 

Labi – pretendents ievēro un izmanto priekšrocības attiecībā pret citiem satiksmes dalībniekiem, braucot krustojumos, mainot braukšanas joslas, sabiedriskā transportlīdzekļu pieturvietās u.c.

Pietiekami – pretendents kopumā ievēro un izmanto priekšrocības attiecībā pret citiem satiksmes dalībniekiem, bet atsevišķā gadījumā nebūtiski kavē satiksmes dalībniekus.

Nepietiekami – pretendenta iemaņu vai zināšanu līmenis neatbilst minimāli nepieciešamajam, kā rezultātā sistemātiski tiek kavēti citi satiksmes dalībnieki, vai arī netiek ievērotas priekšrocības attiecībā pret citiem satiksmes dalībniekiem.

 


Braukšanas virziena maiņa, brīdinājuma signāla lietošana.

 

Labi – pretendents izvēlas atbilstošu transportlīdzekļa stāvokli uz brauktuves pirms virziena maiņas un savlaicīgi lieto brīdinājuma signālu.

Pietiekami – pretendents kopumā izvēlas atbilstošu transportlīdzekļa stāvokli uz brauktuves un savlaicīgi lieto pareizu.

 


Atbilstoša ātruma izvēle, apdzīšana un apsteigšana.

 

Labi – pretendents ievēro atļauto braukšanas ātrumu, dinamiski attīsta un uztur atļauto braukšanas ātrumu, veic apdzīšanas, apsteigšanas vai apbraukšanas manevru, kur to pieļauj satiksmes situācija, veic drošu apdzīšanas manevru.

Pietiekami – pretendents kopumā izvēlas atbilstošu braukšanas ātrumu dažādās satiksmes situācijās un veic drošus apdzīšanas/apsteigšanas manevrus, bet atsevišķā ceļa posmā netiek izvēlēts atbilstošs ātrums vai netiek veikts apdzīšanas/apsteigšanas manevrs, kā rezultātā netiek būtiski kavēta vai apdraudēta ceļu satiksme.

Nepietiekami – pretendenta iemaņu un zināšanas līmenis ir nepietiekams, kā rezultātā tiek pārsniegts atļautais braukšanas ātrums vai sistemātiski netiek attīstīts atļautais braukšanas ātrums, netiek veikts apdzīšanas vai apsteigšanas manevrs, kur to pieļauj satiksmes situācija, kā rezultātā tiek būtiski kavēta satiksme. Veicot apdzīšanas vai apsteigšanas manevru, tiek radīti draudi satiksmes drošībai.

 


Satiksmes pārlūkošana, pārliecināšanās par drošību

 

Labi – pretendents pārliecinās par satiksmes drošību uzsākot braukšanu, šķērsojot dzelzceļa pārbrauktuvi, pie ceļa zīmes „Neapstājoties tālāk braukt aizliegts”, pirms izbraukšanas uz galvenā ceļa, mainot braukšanas joslu vai virzienu.

Pietiekami – pretendents atpazīst ceļa bīstamos posmus, kur jāpārliecinās par drošību, bet atsevišķā gadījumā veic to novēloti vai nepietiekami, kā rezultātā netiek apdraudēta satiksmes drošība.

Nepietiekami – pretendents nepārliecinās par satiksmes drošību, kā rezultātā var tikt vai tiek apdraudēta satiksmes drošība.

 


Distances un intervāla ievērošana

 

Labi – pretendents izvēlas drošu distanci attiecībā pret priekšā braucošo, kā arī izvēlas drošu intervālu līdz braucošam, stāvošam vai ejošam satiksmes dalībniekam, vai citam šķērslim.

Pietiekami – pretendents kopumā izvēlas drošu distanci attiecībā pret priekšā braucošo, kā arī izvēlas drošu intervālu līdz braucošam, stāvošam vai ejošam satiksmes dalībniekam vai citam šķērslim, bet ir vērojamas atsevišķas atkāpes no šīm prasībām. Tā rezultātā netiek apdraudēta satiksmes drošība.

Nepietiekami – pretendenta iemaņu un zināšanu līmenis neatbilst minimāli nepieciešamajam, kā rezultātā netiek ievērota droša distance attiecībā pret priekšā braucošo vai drošs intervāls līdz braucošam, stāvošam vai ejošam satiksmes dalībniekam vai citam šķērslim.

 


Ceļa un laika apstākļu novērtēšana

 

Labi – pretendents vada transportlīdzekli atbilstoši ceļa seguma stāvoklim (ceļa remonts, mitrs bruģis, dziļas bedres, apledojis ceļa posms u.tml.) un laika apstākļiem (brāzmains vējš, bieza migla, sniegputenis u.tml.).

Pietiekami – pretendents kopumā vada transportlīdzekli atbilstoši ceļa un laika apstākļiem, bet atsevišķā gadījumā nepietiekami novērtē apstākļus, kā rezultātā netiek apdraudēta satiksme.

Nepietiekami – pretendents vada transportlīdzekli neatbilstoši laika un ceļa apstākļiem, kā rezultātā tiek vai var tikt apdraudēta ceļu satiksme vai bojāts transportlīdzeklis.

 


Satiksmes situāciju novērtēšana (bīstamības paredzēšana)

 

Labi – pretendents spēj paredzēt satiksmes situācijas, tās attīstību un atbilstoši rīkoties, lai neapdraudētu sevi un citus satiksmes dalībniekus, izmanto citu satiksmes dalībnieku piedāvātās iespējas braukt.

Pietiekami – pretendents vērtē satiksmes situācijas attīstību un prot atbilstoši rīkoties, neapdraudot sevi un citus satiksmes dalībniekus, bet atsevišķā gadījumā ir vērojams izpratnes trūkums par citu satiksmes dalībnieku rīcību. Tā rezultātā netiek apdraudēta vai būtiski kavēta satiksme.

 


Tolerance un ceļa dalīšana ar citiem satiksmes dalībniekiem

 

Labi – pretendents piedalās pozitīvas ceļu satiksmes sociālas vides veidošanā un ievēro tolerantu attieksmi attiecībā pret citiem satiksmes dalībniekiem, ļauj iekļauties satiksmē citiem transportlīdzekļiem, ievēro „rāvējslēdzēja principu”, respektē mazāk aizsargātos satiksmes dalībniekus.

Pietiekami – pretendentam ir vispārēja izpratne par ceļu satiksmes sociālo vidi, pretendents neizrāda agresivitāti vai vienaldzību attiecībā pret citiem satiksmes dalībniekiem, bet atsevišķos gadījumos izpratnes trūkuma dēļ nesaprotas ar citiem satiksmes dalībniekiem.

Nepietiekami – pretendents, demonstrē agresīvu vai vienaldzīgu attieksmi pret apkārtējiem satiksmes dalībniekiem, tādējādi radot satiksmi traucējošas vai bīstamas situācijas.

 


Videi draudzīga pārvietošanās

 

Labi – pretendents vada transportlīdzekli videi draudzīgā veidā, izmanto transportlīdzekļa inerci, savlaicīgi pārslēdz pārnesumus.

Pietiekami – pretendents kopumā ir apguvis nepieciešamās zināšanas, lai vadītu transportlīdzekli videi draudzīgā veidā, bet atsevišķos gadījumos pārnesumi netiek pārslēgti savlaicīgi.

Nepietiekami – pretendenta kompetences līmenis neatbilst minimāli nepieciešamajam, kā rezultātā regulāri netiek savlaicīgi pārslēgti pārnesumi un motors tiek darbināts ar paaugstinātiem apgriezieniem.