Ar ko atšķiras OCTA no KASKO?

ghetto games
Autoskolas Eksperts sadarbības partneris Ghetto Games
January 23, 2017
ekonomiska brauksana
Seši padomi kā mācīties braukt ekonomiski
January 31, 2017
octa-kasko

 

Kas ir OCTA un ko tā nozīmē Kas ir KASKO un ko tā nozīmē
Tā ir obligātā apdrošināšana, kurā apdrošina transportlīdzekļa īpašnieka (vai tā tiesīgā lietotāja) civiltiesisko  atbildību par ceļu satiksmes negadījumā nodarīto zaudējumu trešajai personai.

Tas nozīmē to, ja transportlīdzekļa vadītājs izraisa CSNg, kā rezultātā nodara zaudējumus sev un citai personai, tad zaudējumus citai (trešajai) personai sedz negadījuma izraisījušā transportlīdzekļa OCTA apdrošināšanas sabiedrība. OCTA sargā cita automobili!

Pats izraisītājs atlīdzību nesaņem.

Tiesisko kārtību, atlīdzības samazinājumu un izņēmumus nosaka likums un valdības apstiprinātie noteikumi.

Tā ir brīvprātīga transportlīdzekļu apdrošināšana pret riskiem, ko piedāvā apdrošinātājs.

Tas nozīmē to, ja transportlīdzekļa vadītājs izraisa CSNg, kurā nodara zaudējumus sev un citai personai, tad izraisītājam pašam nodarītos zaudējumus sedz KASKO apdrošinātājs. KASKO sargā paša automobili!

Ja citai (trešajai) personai vienlaicīgi ir OCTA un KASKO apdrošināšana, tad zaudējumu atlīdzība netiek samazināta.

Tiesisko kārtību, atlīdzības samazinājumu un izņēmumus nosaka katra apdrošinātāja paša izstrādātie un pieņemtie apdrošināšanas noteikumi.

 

Kādi riski ir apdrošināti OCTA un KASKO?

OCTA atlīdzina zaudējumus citam, kuram CSNg  rezultātā tos īpašnieks vai vadītājs (tiesīgais lietotājs) ar automobili ir nodarījis.  CSNg radītie zaudējumi ir zaudējumi personai, mantai, transportlīdzeklim, īpašumam, apkārtējai videi un personai par tās ciešanām.

KASKO atlīdzina zaudējumus, ko automobilim nodara pats tās īpašnieks vai vadītājs (tiesīgais lietotājs), kas transportlīdzeklim bojājumu veidā tiek radīti CSNg un citos apstākļos, ja atbilstošais risks tiek piedāvāts un ir apdrošināts, piemēram, zādzības, laupīšanas, dabas stihiju, krītošu priekšmetu, ūdens iedarbības rezultāta, mājdzīvnieku radīto bojājumu, sadursmes ar meža dzīvnieku, citu personu ļaunprātīgas rīcības vai citu apstākļu dēļ.

 

octa

 

Kā apdrošinātājs nosaka prēmijas apmēru?

Nosakot OCTA prēmijas apmēru, vērtē iepriekšējo apdrošināšanas vēsturi un autovadītāja riska (BM – -Bonus/Malus) klasi, CSNg skaitu un OCTA līgumu nepārtrauktību pēdējo 11 gadu laikā, transportlīdzekļa datus, apdrošināšanas periodu, maksāšanas nosacījumus, vadītājam reģistrētos CSN pārkāpumus, reģistrācijas vietu.

Nosakot KASKO prēmijas apmēru, vērtē apdrošinātos riskus un papildus pakalpojumus, pašrisku, iepriekšējo izmaksu vēsturi, BM klasi  un vadītājam reģistrētos CSN pārkāpumus, B kategorijas vadītāja stāžu, transportlīdzekļa raksturojumu, vērtību, apdrošinājuma summu un zādzību risku, līguma darbības teritoriju, maksāšanas nosacījumus.

 

Ko apdrošinātājs noklusē transportlīdzekļa vadītājam?

OCTA – gadījumus, kad atlīdzība CSNg cietušajam nepienākas, regresa gadījumus, kad apdrošinātājs CSNg izraisītāja transportlīdzekļa īpašniekam piestāda prasību atmaksāt apdrošinātāja segtos zaudējumus cietušajam, ieskaitot ekspertīzes un administratīvos izdevumus atlīdzības lietas procesa virzībai, neizmantotās prēmijas daļas atgriešanas noteikumus, atlīdzības lietas termiņus un ar to neievērošanu saistītos sodus, prēmijas palielinājumu daļējas vai pilnas atbildības gadījumā par CSNg rezultātā radītajiem zaudējumiem, daļējas vai pilnas atbildības noteikšanas pamatprincipiem neatkarīgi no Valsts policijas lēmuma par vainīgo CSNg izraisīšanā noteikšanu APK kārtībā, iespēju abiem CSNg iesaistītajiem vadītājiem vienoties par zaudējumu atlīdzināšanu CSNg vietā vai atlīdzības prasības vainīgajam iesniegšanu tiesā, vispārīgi par vadītāju rīcību CSNg vietā un Saskaņotā paziņojuma (SP) aizpildīšanu, atlīdzības samazinājumu turpat par 50% sākot ar 01.01.2017. ( 30% + PVN).

KASKO – gadījumus, kad atlīdzība par savu transportlīdzekli varētu tikt samazināta, par cik, vai pilnībā atteikta, nolietojuma aprēķināšanu izmaksas gadījumā un pašriska pielietojumu.

 

kasko 

Svarīgākais no tā, ko transportlīdzekļa vadītājs neuzzin OCTA apdrošināšanas līgumu noslēdzot!

Polisi „Standartlīgums” izdod uz laiku līdz vienam gadam pa kvartāliem vai uz transportlīdzekļa reģistrācijas laiku. Polise Latijas teritorijā nav jāvadā līdzi, bet ir ieteicams. Šķērsojot robežu un izbraucot no Latvijas, polise ir obligāta gan automobilim, gan tā piekabei, ja tādu velk.

 

OCTA līgumu var izbeigt pirms termiņa, piemēram, ja automobilis ir atsavināts. Tad tā īpašniekam jāiesniedz savam apdrošinātājam rakstveida pieteikumu par apdrošināšanas līguma izbeigšanu pirms termiņa, jāpievieno tam pamatojums vai pierādījums. Neizmantoto prēmijas daļu īpašniekam rēķinās par atlikušajiem pilniem mēnešiem, sākot no iesnieguma saņemšanas dienas, nevis no atsavināšanas brīža!

 

Ja notiek negadījums, tad vadītājam ir jārīkojas CSN noteiktā kārtībā (par to – nākošajā turpinājumā) un jāpaziņo apdrošinātājam par notikušo.

Paziņošanas kārtību nosaka OCTA likums.

 

Transportlīdzekļa vadītāja pienākums.

Ceļu satiksmes negadījums (CSNg) apdrošinātājam ir apdrošināšanas gadījums (AG).

Vadītājam ir pienākums šajā likumā noteiktajā kārtībā paziņot par apdrošināšanas gadījuma iestāšanos apdrošinātājam, kas apdrošinājis ceļu satiksmes negadījumā iesaistītā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesisko atbildību, vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam, ja apdrošināšanas atlīdzība izmaksājama no Garantijas fonda.