OTCA – atlīdzība vai regress

tiesības uz automāta
Tiesības uz automātiskās pārnesuma kārbas
March 2, 2017
CSDD vadīšanas eksāmens un pieteikšanās eksāmenam
March 17, 2017
regress atlīdzība

Apdrošinātāja lēmuma pieņemšanas laiks atlīdzības lietā.

 

Ja ceļu satiksmes negadījumā zaudējumu nodarījušās personas vaina ir noskaidrota vai ir zināma ceļu satiksmes negadījumā zaudējumu nodarījusī persona un nodarītie zaudējumi ir aprēķināmi, triju mēnešu laikā no OCTA likuma 36.panta otrajā un ceturtajā daļā minētā rakstveida pieteikuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā mēneša laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas apdrošinātājs vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs pieņem lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu un nosūta attiecīgu rakstveida informāciju apdrošināšanas atlīdzības pieprasītājam.

 

 

 

Apdrošinātāja regresa prasība.

 

OCTA apdrošinātājs ir tiesīgs iesniegt regresa prasību pret:
1) transportlīdzekļa vadītāju, kas ceļu satiksmes negadījumā nodarījis zaudējumus trešajai personai, ja tas:

 • vadījis transportlīdzekli, būdams alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotoksisko, psihotropo vai citu apreibinošu vielu iespaidā,
 •  vadījis transportlīdzekli bez tiesībām vadīt attiecīgās kategorijas transportlīdzekli,
 • pēc ceļu satiksmes negadījuma, neievērojot šajā likumā vai citos normatīvajos aktos noteiktās prasības, atstājis notikuma vietu vai izvairījies no noteiktā kārtībā izdarāmās pārbaudes alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotoksisko, psihotropo vai citu apreibinošu vielu iespaida konstatēšanai, vai šīs vielas lietojis pēc ceļu satiksmes negadījuma līdz attiecīgajai pārbaudei,
 • nav iesniedzis aizpildītu saskaņoto paziņojumu šajā likumā noteiktajā kārtībā vai nav sniedzis informāciju par ceļu satiksmes negadījuma apstākļiem apdrošinātājam pēc tā pieprasījuma;
 • zaudējumus nodarījis, izdarot tīšu noziedzīgu nodarījumu;

 

atlīdzība

 

2) CSNg zaudējumu nodarījušā transportlīdzekļa īpašnieku vai — transportlīdzekļa līzinga gadījumā — līzinga ņēmēju, ja:

 • tas apdrošināšanas līgumā noteiktajā termiņā nav samaksājis apdrošināšanas prēmiju,
 • transportlīdzekļa vadītājs, kas ceļu satiksmes negadījumā nodarījis zaudējumus trešajai personai, nav iesniedzis aizpildītu saskaņoto paziņojumu šajā likumā noteiktajā kārtībā vai nav sniedzis informāciju par ceļu satiksmes negadījuma apstākļiem apdrošinātājam pēc tā pieprasījuma un zaudējumu piedziņa no transportlīdzekļa vadītāja nav iespējama,
 • transportlīdzekļa vadītājs, neievērojot šajā likumā vai citos normatīvajos aktos noteiktās prasības, atstājis notikuma vietu un konkrētā persona, kura vadījusi transportlīdzekli ceļu satiksmes negadījuma brīdī, nav noskaidrota,
 • transportlīdzeklim nav noteiktajā kārtībā izdarīta valsts tehniskā apskate un ceļu satiksmes negadījumā nodarītajam zaudējumam ir cēlonisks sakars ar transportlīdzekļa tehnisko stāvokli;
 • transportlīdzeklis atbilstoši ceļu satiksmes noteikumiem laikposmā no 1.decembra līdz 1.martam nav bijis aprīkots ar riepām, kas paredzētas braukšanai ziemas apstākļos, un ceļu satiksmes negadījumā nodarītajam zaudējumam ir cēlonisks sakars ar minēto pārkāpumu;

3) ceļa īpašnieku (pārvaldītāju), ja apdrošinātājs tā vietā ir atlīdzinājis ceļu satiksmes negadījumā nodarītos zaudējumus;
4) personu, kura zaudējumu nodarījusi ar ļaunu nolūku;
5) tirdzniecības uzņēmumu (komersantu), ja tas nav ievērojis šā likuma 5.panta pirmās daļas 3.punktā noteikto kārtību, kādā pārdošanai paredzētie transportlīdzekļi piedalās ceļu satiksmē.

 

Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs ir tiesīgs iesniegt regresa prasību pret:
1) CSNg zaudējumu nodarījušā transportlīdzekļa īpašnieku vai — transportlīdzekļa līzinga gadījumā — līzinga ņēmēju, ja tas nav apdrošinājis īpašnieka civiltiesisko atbildību, vai pret šā transportlīdzekļa tiesīgo lietotāju;
2) transportlīdzekļa vadītāju, ja transportlīdzeklis iegūts ar prettiesiskām darbībām;
3) apdrošinātāju, ja tiek noskaidrots transportlīdzeklis, kas nodarījis zaudējumu, un pienākums izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību bija apdrošinātājam;

 

 

Kas ir regress par ļaunu nolūku? Regresa piemēri, ja pārkāpuma rezultātā notiek CSNg un tiek nodarīts zaudējums trešajai personai.

 

 1. Regress ir sarkanā luksofora signāla pārkāpšana!
 2. Regress ir 207.cz. prasību neievērošana!
 3. Regress ir vairāk par 30 km/h ātruma pārsniegšana!
 4. Regress ir vairāk par 20 km/h ātruma pārsniegšana ar kravas automobili, autobusu vai traktortehniku! 5. Regress ir vadītāja darbu un atpūtas laiku neievērošana!
 5. Regress ir kravas nepietiekama nostiprināšana!
 6. Regress ir kravai neatbilstoša transportlīdzekļa izvēle!
 7. Regress ir drošības jostu neizmantošanas dēļ!
 8. Regress ir braukšanas aizlieguma pārkāpumi ar transportlīdzekli tā tehniskā stāvokļa vai lieguma dēļ!
 9. Regress ir par dzelzceļu pārbrauktuvju šķērsošanas pārkāpumiem!

 

atlīdzība

Rupjas neuzmanības skaidrojums.

 

 • Ļaunu nolūku vadīts vadītājs rīkojas rupji neuzmanīgi,  šī rīcība ir pielīdzināma personas ļaunprātīgai rīcībai,
  kas radusies ļauna nolūka rezultātā pārkāpt tiesību aktos noteiktās prasības ceļu satiksmē,
  personai apzinoties savu pārkāpumu un ar savu rīcību vai bezdarbību pārkāpumu pastiprinot,
  un CSNg rezultātā nodarot zaudējumu trešajai personai.
 • Agresīva braukšana ir apzināta vadītāja ļaunprātīga rīcība ar nolūku  pārkāpt tiesību aktos noteikto kārtību ceļu satiksmē, atkārtoti radot bīstamību ceļu satiksmes drošībai un vairākkārtēju apdraudējumu citiem ceļu satiksmes dalībniekiem
 • Ar ļaunu nolūku jāsaprot katrs tīšs kaitējums (Civillikuma 1641.pants).
 • Neuzmanība ir rupja, ja kāds rīkojas augstākā mērā vieglprātīgi un nevērīgi, vai mazāk rūpējas par viņam uzticētām svešām lietām un darīšanām nekā par savām paša, vai arī uzsāk tādu darbību, kuras kaitīgums un bīstamība nevarēja un nedrīkstēja palikt viņam nezināmi.
  Zaudējumu atlīdzības un citu civīltiesisku seku ziņā rupja neuzmanība pilnīgi pielīdzināma ļaunam nolūkam (Civillikuma 1645.pants).
 • Regresu pārvadātājam apdrošinātājs ir tiesīgs piestādīt par transportlīdzekļa tiesīgā lietotāja, kas ir darba tiesiskajās vai dienesta attiecībās, nodarījumu aiz rupjas neuzmanības, zināšanu trūkuma, apliecinājuma par apmācību neesamība, vai nodoma, kas var izpausties darba un atpūtas laiku režīmu pārkāpšanā, kas var ietekmēt satiksmes drošību, kravas nenostiprināšanā vai nepietiekamā nostiprināšanā, pārvadāšanā ar neatbilstošiem transportlīdzekļiem, pārkāpumiem, kas saistāmi ar vadītāja tiesību aktu vispārīgiem pienākumu un aizliegumu rupju neievērošanu, kā rezultā tā notiek CSNg un tiek nodarīts zaudējums trešajai (CSNg cietušajai) personai.
  No Civillikuma:

 

 

Apdrošinātājs ir tiesīgs izmantot savas tiesības uz regresa prasību pret apdrošināto triju gadu laikā no apdrošināšanas atlīdzības izmaksas dienas.

 

 

regress

 

No likuma Par apdrošināšanas līgumu.

 

 • Apdrošinātājs var atteikties izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību, ja apdrošinātais ar ļaunu nolūku vai rupjas neuzmanības dēļ nav izpildījis kādu no šā likuma 21.pantā noteiktajiem pienākumiem.
 • Apdrošinātājs var samazināt apdrošināšanas atlīdzību, bet ne vairāk kā par 50 procentiem, ja apdrošinātais vieglas neuzmanības dēļ nav izpildījis kādu no šā likuma 21.pantā noteiktajiem pienākumiem.
 •  Apdrošinātā pienākumi pēc apdrošinātā riska iestāšanās.
 • Par apdrošinātā riska iestāšanos apdrošinātais nekavējoties, tiklīdz tas iespējams, paziņo apdrošinātājam un veic visus iespējamos saprātīgos pasākumus, lai samazinātu zaudējumus.
 • Apdrošinātais nevar iebilst pret apdrošinātāja prasību konstatēt un novērtēt zaudējumu apjomu, to rašanās apstākļus, kā arī pret prasību iesniegt apdrošinātājam visus pie sevis esošos dokumentus, kas raksturo apdrošinātā riska iestāšanos un tā izraisītos zaudējumus, tai skaitā dokumentus, kas satur sensitīvos personas datus par trešajām personām un komercnoslēpumu. Apdrošinātais sniedz arī citu savā rīcībā esošo informāciju, kuru pieprasījis apdrošinātājs, kā arī pilda citus apdrošināšanas līgumā paredzētos pienākumus.
 • Šā panta otrajā daļā noteiktās informācijas paziņošana nav uzskatāma par likuma un citu normatīvo aktu, kā arī līguma noteikumu pārkāpumu, un tā nerada apdrošinātajam civiltiesisko, administratīvo vai krimināltiesisko atbildību.