Saskaņotais paziņojums par ceļu satiksmes negadījumu

automātiskā ātrumkārba
Kā iemācīties braukt ar automātisko pārnesumkārbu
February 6, 2017
tiesības uz automāta
Tiesības uz automātiskās pārnesuma kārbas
March 2, 2017
saskanotais pazinojums 4

Transportlīdzekļa vadītāja rīcību pēc ceļu satiksmes negadījuma nosaka Ceļu satiksmes likums (27.pants).

Ceļu satiksmes noteikumi   (39., 40., 41., 42. un 43. punkti), Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums (36.pants Paziņošana par apdrošināšanas gadījuma iestāšanos) un citi tiesību akti.

 

 Saskaņotais paziņojums 4 Kad  transportlīdzekļa vadītājs drīkst izmantot Saskaņoto paziņojumu?

Ceļu satiksmes noteikumi (CSN) 40. punkts.

CSN 40.p. Ja ceļu satiksmes negadījumā nav cietuši cilvēki, nav nodarīti bojājumi trešās personas mantai (par trešās personas mantu nav uzskatāms ceļu satiksmes negadījumā iesaistītais transportlīdzeklis, kura īpašnieks nav transportlīdzekļa vadītājs) , kā arī transportlīdzekļiem nav radušies bojājumi, kuru dēļ tie nevar vai tiem aizliegts braukt (CSN 222.p.), transportlīdzekļa vadītājs:

 

CSN 40.1. nekavējoties apstājas un paliek negadījuma vietā, iededz avārijas gaismas signalizāciju un uzstāda avārijas zīmi, bet, ja tas nav iespējams, citādā veidā brīdina pārējos ceļu satiksmes dalībniekus par ceļu satiksmes negadījumu.

 

 

 

Pēc tam, kad negadījumā iesaistītā transportlīdzekļa vadītājs ir nekavējoties apstājies, palicis negadījuma vietā, lai būtu iespējams situāciju nofiksēt un iezīmēt shēmā, ieslēdzis avārijas gaismas signalizāciju, viņam, atbilstoši CSN prasībām, ir jāuzstāda vēl avārijas zīme.

 

CSN 175. Avārijas zīme uz ceļa jāizliek tādā attālumā no transportlīdzekļa, lai laikus brīdinātu citus transportlīdzekļu vadītājus par briesmām. Jebkurā gadījumā attālumam no avārijas zīmes līdz transportlīdzeklim jābūt šādam:

175.1. apdzīvotās vietās – ne mazākam par 15 m;

175.2. ārpus apdzīvotām vietām – ne mazākam par 100 m.

Avārijas zīme jāizliek pretī transporta plūsmai, kurai notikušais CSNg var radīt lielāko apdrudējumu tā, lai transportlīdzeklī tuvojošais vadītājs to spētu pamanītu pirms līkuma, pirms augšupceļa, lejupceļa vai pirms cita šķēršļa, kas ierobežo redzamību un spēju saskatīt uz ceļa notikušo!

Gadījumos, kad šo prasību nav iespējams izpildīt, vadītājam pašam ir jāpieņem lēmums, kā  konkrētajā  situācijā viņš varētu brīdināt pārējos ceļu satiksmes dalībniekus par notikušo negadījumu un tiem radīto  traucējumu, bīstamo vai avārijas situāciju, lūdzot citu vadītāju palīdzību, izliekot uz ceļa priekšmetus, kas, tuvojoties negadījuma vietai, brīdinātu  tos un savlaicīgi dotu iespēju tiem rīkoties atbilstoši CSN 100. punktā noteiktajam. Tas nozīmē, dot iespēju vadītājiem, kas tuvojas transportlīdzeklī CSNg vietai, spēju pamanīt notikušo un apturēt to, ja tas nepieciešams.

 

CSN 40.2.p. vienojas ar otra ceļu satiksmes negadījumā iesaistītā transportlīdzekļa vadītāju par visiem būtiskajiem negadījuma apstākļiem, aizpilda saskaņoto paziņojumu un, neziņojot policijai par negadījumu, atstāj negadījuma vietu.

 

 saskaņotais paziņojums Saskaņotais Paziņojums (SP) par CSNg ir Eiropas apdrošināšanas komitejas (Comite Europeen des Assurances) izstrādātas vienotas veidlapas visām Eiropas valstīm.

SP ir veidlapu komplekts, ko aizpilda normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos un kurā, pēc CSNg iesaistīto transportlīdzekļu vadītāju piekrišanas, atzīmē CSNg identitāti un konstatē CSNg apstākļus.

CSNg dalībnieki apliecina Saskaņotajā paziņojumā norādīto CSNg apstākļu un pārējās informācijas patiesumu ar saviem parakstiem.

 

SP par ceļu satiksmes negadījumu  sastāv no divām vienādām veidlapām un vienas paskaidrojošās norādījuma lapas. Norādījumu lapas iekšpusē ir izlasāmi papildnorādījumi Saskaņotā paziņojuma aizpildīšanai.

Ja Saskaņotā paziņojuma eksemplārs ir izlietots, tad to var saņemt savā apdrošināšanas sabiedrībā.

Ceļu satiksmes negadījumā Saskaņotais paziņojums ir jāaizpilda, lai zaudējumu gadījumā cietušajam vienkāršotu un paātrinātu zaudējumu regulēšanas procesu.

 

Transportlīdzekļa vadītāja rīcība Ceļu satiksmes negadījuma vietā:

  1. Izmantojiet vienu paziņojuma komplektu diviem CSNg iesaistītiem transportlīdzekļiem.

Atšķirība no Latvijas tiesību aktos noteiktā (CSN 41.p.) ir tā, ka trīs CSNg iesaistītu transportlīdzekļu gadījumā Latvijā ir jāpaziņo policijai (CSN 41.2.p.). Ārvalstīs, ja negadījumā ir iesaistīti trīs transportlīdzekļi, izmanto divas Saskaņotā paziņojuma veidlapas.

Par notikušā CSNg paziņošanu policijai iesaku uzzināt pie sava apdrošinātāja par katru konkrēto valsti atsevišķi!

Piemēram, sastādot SP par CSNg Igaunijas teritorijā, par notikušo ir jāpaziņo policijai, ja negadījumā iesaistīts ārvalstīs reģistrēts transportlīdzeklis.

 

 saskaņotais paziņojums 2 Nevienam no vadītājiem ar savu parakstu SP nav jāapliecina savas vainas atzīšana CSNg izraisīšanā!                                             

Abi A un B transportlīdzekļu vadītāji SP paraksta tikai vienreiz 15. punkta norādītajās burtu A un B vietās, ar to  apliecinot veidlapā ierakstītās informācijas un datu pareizību, un to, ka viņiem nav domstarpību un viņi ir vienojušies par visiem būtiskajiem CSNg apstākļiem. Ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumu, ar parakstu abi vadītāji apliecina, ka labprātīgi izpauž savus personas datus, kuri norādīti SP.   

 

CSNg izraisījušā transportlīdzekļa vadītājs 10 dienu laikā no negadījuma dienas vienu aizpildītā un parakstīto Saskaņotā paziņojuma veidlapas eksemplāru nogādā savam OCTA apdrošinātājam vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam, ja atlīdzība izmaksājama no Garantijas fonda. Viņš ir persona, kura OCTA likumā noteiktā kārtībā nepretendē saņemt apdrošināšanas atlīdzību.

Cietušais ir persona, kura OCTA likumā noteiktā kārtībā pretendē saņemt apdrošināšanas atlīdzību, tiklīdz tas ir kļuvis iespējams, par apdrošināšanas gadījumu paziņo un otru aizpildīto Saskaņotā paziņojuma veidlapas eksemplāru  iesniedz zaudējumus nodarījušā transportlīdzekļa OCTA apdrošinātājam vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam, ja atlīdzība izmaksājama no Garantijas fonda.

 

B kategorijas transportlīdzekļu vadītājiem jāiegaumē, ka SP  sastāv no piecpadsmit punktiem, uz kuru jautājumiem jāatbild, ierakstot atbildi ar vārdiem vai ievelkot krustiņu rūtiņās, kas sadalāmi  piecās grupās.

Pirmo grupu veido pirmie pieci punkti, kuros vadītāji sniedz  ir ziņas par ceļu satiksmes negadījumu: negadījuma datums, laiks, vieta, ievainotie, ieskaitot viegli ievainotos (jāievelk krustiņš lauciņos jā vai nē), tāpat jāatbild uz jautājumiem par mantas zaudējumiem citiem transportlīdzekļiem un citiem priekšmetiem (izņemot transportlīdzekļus A un B, un priekšmetus, kas saistīti ar transportlīdzekļiem A un B). Šīs grupas ailes aizpilda pirmais veidlapas aizpildītājs no transportlīdzekļu A vai B vadītājiem, uzrādot objektīvos negadījuma vietas apstākļus.

Otrajā grupā, no 6. līdz 9. punktam,  ir dati, kas attiecas uz transportlīdzekli un vadītāju  A (zilā puse),  transportlīdzekli un vadītāju  B (dzeltenā puse).   Abu grupu jautājumi ir vienāda satura un tie ir vienādi numurēti. Šeit uzdodamas objektīvās  ziņas par apdrošinājuma ņēmēju, transportlīdzekli, apdrošināšanas sabiedrību un transportlīdzekļa vadītāju, kas iegūstamas pēc negadījumā iesaistīto vadītāju dokumentiem.

Trešajā grupā, no 10. līdz 14. punktam, ir dati un vadītāju  piezīmes par transportlīdzekļu bojājumiem. Ar bultiņu uz nosacītās transportlīdzekļa zīmes jāparāda sadursmes vieta, jāuzraksta redzamie bojājumi savam transportlīdzeklim un ir paredzēta neliela vieta savām piezīmēm.

Šo grupu ailes aizpilda transportlīdzekļu vadītāji katrs savā Saskaņotā paziņojuma pusē pēc redzamiem transportlīdzekļu bojājumiem.

Ceturtā grupa ir 12. punkts, kas paskaidro negadījuma apstākļus.

Kolonas veidā tas izvietots veidlapas vidū tā, lai kolonas katrā pusē attiecīgo savu lauciņu nosvītro iesaistītie  A un B transportlīdzekļu vadītāji, kuriem  šeit ir iespēja izteikt savu subjektīvo viedokli par negadījuma apstākļiem. Pēdējais lielākais kvadrātiņš ir paredzēts, lai tajā katrs vadītājs ierakstītu paša atzīmēto lauciņu skaitu.

Piekto grupu veido laukums, kurā ir paredzēts uzzīmēt negadījuma skici sadursmes brīdī.

To, saskaņojot ar otru vadītāju, aizpilda viens no negadījumā iesaistītajiem transportlīdzekļu vadītājiem. Šīs saskaņošanas nepieciešamības dēļ arī paziņojuma veidlapa ir ieguvusi nosaukumu Saskaņotais paziņojums.

Zīmējot sadursmes brīdi, vadītājs norāda negadījuma vietu ceļu plānā, transportlīdzekļu A un B braukšanas virzienus, to pozīcijas tieši sadursmes brīdī, ceļu zīmes vai apzīmējumus, kas atrodas un nosaka kustību negadījuma vietā, ielu un ceļu nosaukumus, kilometra rādītāju vai attālumus.

Veidlapā uzdotās informācijas pareizība un negadījuma skices atbilstību patiesai situācijai ar saviem parakstiem 15.punktā  katram savā pusē ir jāapliecina abiem negadījumā iesaistītajiem transportlīdzekļa vadītājiem.

 saskaņotais paziņojums 3 Saskaņotā  paziņojuma veidlapas ir paškopējošas un aizpildot tās ar lodīšu pildspalvu, vadītāji  iegūst vienu oriģinālu un vienu kopiju. Vadītājiem jāievēro, ka uz aizpildītām veidlapām nedrīkst uzlikt un aizpildīt citus dokumentus, jo paškopēšanās sabojās uzrakstīto.

Oriģinālu un kopiju, kuriem ir vienāda nozīme,  sadala abi negadījumā iesaistītie transportlīdzekļu vadītāji. Ja kādā no valstīm ir trešā kopija, tad tā paredzēta policijai.

Pēc Saskaņotā paziņojuma aizpildīšanas tajā izdarīt labojumus ir aizliegts.

Pēc Saskaņotā paziņojuma parakstīšanas, katrs CSNg dalībnieks saņem vienu aizpildāmās veidlapas eksemplāru – oriģinālu vai kopiju.

CSNg dalībnieks, kurš pretendē saņemt apdrošināšanas atlīdzību, iesniedz aizpildīto veidlapas eksemplāru un uzrāda transportlīdzekli apdrošinātājam, kas apdrošinājis zaudējumus nodarījušā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesisko atbildību vai Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam, ja apdrošināšanas atlīdzība izmaksājama no Garantijas fonda.

CSNg dalībnieks, kurš nepretendē saņemt apdrošināšanas atlīdzību, 10 dienu laikā no CSNg dienas iesniedz aizpildīto veidlapas eksemplāru un uzrāda transportlīdzekli apdrošinātājam, ar kuru ir noslēgts transportlīdzekļu īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgums, vai, ja tas nav iespējams, Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam.